dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH
Trường : THPT Mường Chiêng
Học kỳ 2, năm học 2010-2011
TKB có tác dụng từ: 03/01/2011


Thời khóa biểu lớp: 12A1 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoai ngu Toan Thể Dục Toan Van hoc
2 Van hoc Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Toan Sinh hoc
3 Van hoc Thể Dục Sinh hoc Ngoai ngu Lich su Dia ly
4 Tin hoc GDCD Hoa hoc Vat ly Hoa hoc Sinh hoat
5 Dia ly Vat ly Công Nghệ      

Thời khóa biểu lớp: 12A2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Van hoc Toan Ngoai ngu GDCD
2 Toan Hoa hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu Van hoc
3 Toan Vat ly Tin hoc Thể Dục Vat ly Van hoc
4 Ngoai ngu Sinh hoc Công Nghệ Dia ly Sinh hoc Sinh hoat
5 Lich su Ngoai ngu Dia ly      

Thời khóa biểu lớp: 12A3 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoai ngu Thể Dục Ngoai ngu Dia ly Toan
2 Vat ly Ngoai ngu Tin hoc Ngoai ngu Thể Dục Toan
3 Sinh hoc Hoa hoc Công Nghệ Vat ly Hoa hoc GDCD
4 Van hoc Dia ly Van hoc Toan Toan Sinh hoat
5 Van hoc Sinh hoc Lich su      

Thời khóa biểu lớp: 12A4 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Dia ly Công Nghệ Toan Van hoc Ngoai ngu
2 Tin hoc Toan Thể Dục Toan Van hoc Ngoai ngu
3 GDCD Toan Van hoc Ngoai ngu Thể Dục Sinh hoc
4 Vat ly Vat ly Lich su Hoa hoc Dia ly Sinh hoat
5 Sinh hoc Ngoai ngu Hoa hoc      

Thời khóa biểu lớp: 11A1 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể Dục Toan Vat ly Toan Dia ly
2 Van hoc Tin hoc Toan Hoa hoc Toan GDCD
3 Van hoc Ngoai ngu Van hoc Công Nghệ Thể Dục Sinh hoc
4 Lich su Ngoai ngu Tin hoc Ngoai ngu Vat ly Sinh hoat
5 Công Nghệ Hoa hoc Sinh hoc Ngoai ngu    

Thời khóa biểu lớp: 11A2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin hoc Van hoc Ngoai ngu Vat ly Sinh hoc
2 Công Nghệ Thể Dục Lich su Thể Dục Hoa hoc Van hoc
3 Ngoai ngu Sinh hoc Hoa hoc Toan Ngoai ngu Van hoc
4 Dia ly Toan Toan Công Nghệ Ngoai ngu Sinh hoat
5 Tin hoc Toan GDCD Vat ly    

Thời khóa biểu lớp: 11A3 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Vat ly Toan Tin hoc Sinh hoc Thể Dục
2 GDCD Van hoc Toan Sinh hoc Tin hoc Dia ly
3 Công Nghệ Ngoai ngu Thể Dục Hoa hoc Toan Vat ly
4 Van hoc Ngoai ngu Công Nghệ Ngoai ngu Toan Sinh hoat
5 Van hoc Lich su Hoa hoc Ngoai ngu    

Thời khóa biểu lớp: 11A4 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công Nghệ Ngoai ngu Toan Công Nghệ Vat ly
2 Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Toan Thể Dục Sinh hoc
3 Dia ly Toan Hoa hoc Lich su Ngoai ngu Thể Dục
4 GDCD Van hoc Van hoc Tin hoc Sinh hoc Sinh hoat
5 Hoa hoc Van hoc Vat ly Tin hoc    

Thời khóa biểu lớp: 10A1 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoai ngu Toan Hoa hoc Hoa hoc Ngoai ngu
2 Van hoc Ngoai ngu Toan Công Nghệ Toan Vat ly
3 Van hoc Thể Dục Tin hoc Van hoc Toan Tin hoc
4 Ngoai ngu Công Nghệ GDCD Thể Dục Lich su Sinh hoat
5 Vat ly Dia ly Lich su Sinh hoc  

Thời khóa biểu lớp: 10A2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin hoc Thể Dục Lich su Thể Dục Dia ly
2 Hoa hoc Vat ly Hoa hoc Ngoai ngu Lich su Toan
3 Ngoai ngu GDCD Toan Ngoai ngu Van hoc Toan
4 Vat ly Ngoai ngu Toan Sinh hoc Van hoc Sinh hoat
5 Công Nghệ Công Nghệ Van hoc Tin hoc    

Thời khóa biểu lớp: 10A3 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoai ngu Toan Thể Dục Lich su Toan
2 Công Nghệ Ngoai ngu Toan Hoa hoc Hoa hoc Thể Dục
3 Tin hoc Công Nghệ Lich su Tin hoc Dia ly Van hoc
4 Van hoc Vat ly Vat ly Toan Ngoai ngu Sinh hoat
5 Van hoc GDCD Sinh hoc Ngoai ngu    

Thời khóa biểu lớp: 10A4 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công Nghệ Lich su Toan Ngoai ngu Van hoc
2 Sinh hoc Toan Thể Dục Toan Ngoai ngu Van hoc
3 Công Nghệ Toan Vat ly Thể Dục Lich su Dia ly
4 Hoa hoc Van hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Tin hoc Sinh hoat
5 GDCD Vat ly Tin hoc Hoa hoc