dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tai lieu on mien phi,tai lieu Tai lieu on mien phi,bai giang Tai lieu on mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/4/2010 12:31:08 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 107
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI TẬP ANKIN, BENZEN
I- Phần trắc nghiệm
Câu 1: Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư?
A. but-1-in B. but-2-in C. propin D. Axetilen
Câu 2: Chất nào không tác dụng với dung dịch brom?
A. etilen B. propin C. pent-1-in D. etan
Câu 3: Để phân biệt các hiđrocacbon sau: metan, axetilen, etilen có thể dùng các hóa chất sau:
A. dung dịch brom B. dung dịch AgNO3/NH3
C. dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch brom D. khí hiđro, dung dịch brom.
Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng?
Ankin và anken chỉ có đồng phân vị trí liên kết bội.
Ankin có đồng phân hình học.
Ankin không có đồng phân mạch cacbon.
Anken có đồng phân hình học còn ankin không có đồng phân hình học.
Câu 5: Khi cho etin tác dụng với khí HCl theo tỉ lệ mol 1:1 thu được sản phẩm nào sau đây?
A.CH3-CHCl2 B. CH2=CHCl C. CH2Cl-CH2Cl D. CH2=CHCl-CH3
Câu 6: Các nhận xét sau đây đúng hay sai?
Tất cả các ankin đều cháy được khi đốt trong oxi.
Tất cả các ankin đều làm mất màu dung dịch brom.
Tất cả các ankin đều làm mất màu dung dịch KMnO4
Tất cả các ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
Tất cả các ankin đều tác dụng với hiđro ở nhiệt độ cao và có xúc tác Ni
Câu 7: Nhận xét nào sau đây đúng?
Benzen và đồng đẳng chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.
Benzen và đồng đẳng chí có khả năng tham gia phản ứng cộng.
Benzen và đồng đẳng vừa có khả năng tham gia phản ứng thế, vừa có khả năng tham gia phản ứng cộng.
Benzen và đồng đẳng không có khả năng tham gia phản ứng thế, cũng không có khả năng tham gia phản ứng cộng.
Câu 8: Cho benzen tác dụng với Br2 khan/ bột Fe, t0, thu được sản phẩm là
A. C6H5Br B. C6H6Br6 C. C6H4Br2 D. không tác dụng
Câu 9: Cho toluen tác dụng với Br2 khan/bột Fe, t0, phản ứng ưu tiên thế ở
A. vị trí octo và para B. vị trí meta C.vị trí octo D. nhánh
Câu 10: Cho toluen tác dụng với clo có chiếu sáng, phản ứng ưu tiên thế ở:
A. vị trí octo và para B. vị trí meta C.vị trí octo D. nhánh
Câu 11: Có 3 chất lỏng benzen, toluen, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là
A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc B. Giấy quỳ tím C. Dung dịch KMnO4 D. nước brom
II- Phần tự luận
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn một ankin thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 3,6g nước. Tìm công thức phân tử của ankin. Viết phương trình phản ứng của ankin với H2( xt Ni, t0), với H2 (xt Pd/PbCO3), với dung dịch brom dư, với khí HCl (theo 2 giai đoạn),với nước (xt Hg2+, 800C) với AgNO3/NH3 dư (nếu có).
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn một ankin thu được 13,2g CO2 và 3,6g nước. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của ankin đó.
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một ankin thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Tìm công thức phân tử ankin, viết các đồng phân ankin ứng với công thức phân tử tìm được, gọi tên thay thế các đồng phân đó.
Đồng phân nào tác dụng được với AgNO3/NH3? Viết phương trình phản ứng.
Bài 4: Cho 8,96 lít (đktc) hỗn hợp metan và axetilen sục qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 24g kết tủa màu vàng nhạt. Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 5: Một bình kín dung tích 17,92 lít đựng hỗn hợp khí hiđro và axetilen (đktc) và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian sau đó làm lạnh bình đến 00C.
Nếu cho lượng khí trong bình sau khi nung đi qua dung dịch AgNO3/NH3dư sẽ tạo ra 2,4g kết tủa. Tính khối lượng của axetilen còn sau khi nung.
Nếu cho