dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN GÓP Ý

V/v Bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

Họ và tên: Trần Hồng Hiệp.

Chức vụ: Giáo viên.

Địa chỉ cơ quan: Trường THPT Mường Chiềng – Đà Bắc – Hòa Bình.

Số điện thoại: 01234885246.                                      E-mail: HiepNuongMuC@Gmail.com">HiepNuongMuC@Gmail.com

 

STT

Chương

Điều

Nội dung góp ý bổ sung, sửa đổi (Phần có gạch chân)

1

I

8

..., tham nhũng, né tránh.

2

V

78

.... Công dân có nghĩa vụ bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ môi trường.

 

 

Đà Bắc, ngày 26/02/2013.

Người góp ý:

 

 

 

 

Trần Hồng Hiệp.