dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an cach mang t10 Nga mien phi,tai lieu cach mang t10 Nga mien phi,bai giang cach mang t10 Nga mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/12/2009 3:57:22 PM
Filesize: 6.17 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI
NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
CHƯƠNG 1: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)
I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước Nga đầu thế kỷ XX có nét gì nổi bật?
-đầu thế kỉ XX Nga là nước qccc,tàn tích của chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của CNTB ở Nga.
-Việc Nga hoàng đưa nước Nga tham gia chiến tranh thế giới I càng làm nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc.
1.Tình hình nước Nga trước cách mạng :
Tình thế đó dẫn tới hậu quả gì ?
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến cách mạng
tháng Mười
a. Cách mạng tháng Hai
Diễn biến chính của cách mạng tháng Hai?
Cách mngj tháng hai đã giải quyết được những nhiệm vụ gì ?
-lật đổ chế độ Nga hoàng,cục diện hai chính quyền song song cùng tồn tại.
Tình trạng hai chính quyền cùng tồn tại đặt ra yêu cầu gì ?
→lênin và Đảng Bônsevich đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật đổ chính phủ lâm thời tư sản
Nội dung của Luận cương tháng tư ?
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến cách mạng
tháng Mười
a. Cách mạng tháng Hai
b. Cách mạng tháng Mười
Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?
Cuộc biểu tình ngày 4- 7- 1917 ở Pê-tơ-rô-grát bị đàn áp
Nhân dân Pê-tơ-rô-grát vui mừng đón Lê-nin từ Phần Lan về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng (10-1917)
II. Đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết
1. Xây dựng chính quyền Xô viết
Thảo luận nhóm, thời gian 2 phút
Yêu cầu: hoàn thành phiếu học tập số 1.
Chính quyền Xô Viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai ?
II. Đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết
1. Xây dựng chính quyền Xô viết
25/10 Đại hội Xô viết toàn Nga lần 2 lập
chính quyền Xô viết và thông qua sắc lệnh
hòa bình và sắc lệnh ruộng đất
II. Đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết
1. Xây dựng chính quyền Xô viết
Các chính sách chính quyền Xô viết:
+ Thủ tiêu tàn tích phong kiến, đặc quyền
Giáo hội và phân biệt đẳng cấp.
+ Thực hiện quyền bình đẳng, quyền dân
tộc tự quyết.
+ Thành lập chính quyền Xô viết từ Trung
ương đến địa phương và lực Hồng quân
công – nông.
+ Quốc hữu hóa các xí nghiệp.
I. Cách mạng tháng mười Nga 1917
II. Đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết
1. Xây dựng chính quyền Xô viết
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết
Để bảo vệ chính quyền Xô Viết Lênin đề ra chính sách gì ?nội dung,tác dụng của chính sách đó ?
Lược đồ chống thù trong giặc ngoài
BẠN ĐÃ GHI TÊN TÌNH NGUYỆN CHƯA?
Một trung đoàn Hồng quân 1919
I. Cách mạng tháng mười Nga 1917
II. Đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết
III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.
Nêu những ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?
“ …Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng
Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng
triệu người bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới.
Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách
mạng nào có ý nghĩa to lớn, sâu xa như thế…”
( Trong Hồ Chí Minh tuyển tập, tập II)
Bài tập
Hoàn thành bảng sau về những sự kiện cơ bản trong
cách mạng tháng Mười Nga
Bài tập
So sánh Cách mạng tư sản Pháp với Cách mạng
tháng Mười Nga
Bài tập
Hoàn thành bảng sau về những sự kiện cơ bản trong
cách mạng tháng Mười Nga
Cách mạng tháng
Hai
Lật đổ Nga hoàng, 2chính
quyền song song tồn tại
Xây dựng và bảo vệ
chính quyền Xô viết
Đập tan bộ máy nhà nước
cũ, đẩy lùi thù trong giặc
ngoài
2/1917
10/1917
Cách mạng tháng
Mười
Lật đổ chính phủ lâm thời
1918 - 1920
Bài tập
So sánh Cách mạng tư sản Pháp với Cách mạng
tháng Mười Nga
Lật đổ phong kiến
Lật đổ CP tư sản
Giai cấp tư sản
Giai cấp công nhân
Lập nhà nước TS
Lập nhà nước Xô viết