dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 6 mien phi,tai lieu bai 6 mien phi,bai giang bai 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/6/2010 2:16:20 PM
Filesize: 4.88 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 6
Công dân với các quyền tự do cơ bản
Em hiểu thế nào là các quyền tự do cơ bản?
Các quyền tự do cơ bản là các quyền qui định mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, được qui định trong Hiến Pháp và luật
Hỏi
T? do hoc tập
T? do di l?i
T? do lao d?ng
T? do kinh doanh
Nội dung bài học
1.- Các quyền tự do cơ bản của công dân
a- Quyền bất khả xâm phạm thân thể của CD
b- Quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của CD
c- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của CD
d-Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín,điện thoại,điện tín
e- Quyền tự do ngôn luận
2- Trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm, thực hiện các quyền tự do cơ bản của CD
a- Trách nhiệm của Nhà nước
b-Trách nhiệm của công dân
Điều 71 Hiến pháp năm 1992 có quy định: quyền bất khả xâm phạm về thân thể coù nghóa laø khoâng ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
1-Các quyền tự do cơ bản của công dân
a-Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
Tình huống
Ao cỏ nh� anh Hựng ch? m?t dờm cỏ ch?t d?y ao . Anh Hựng kh?ng d?nh anh M?nh l� th? ph?m.( Vỡ ao cỏ anh M?nh ? g?n k? dú )
D?a v�o l?i khai c?a anh Hựng , cụng an xó dó b?t giam anh M?nh v� bu?c anh M?nh nh?n t?i .
H?i : Theo em, Vieọc laứm n�y cuỷa coõng an xaừ cú dỳng khụng?
Vieọc laứm cuỷa coõng an xó laứ vi phaùm quye�n baỏt khaỷ xaõm phaùm ve� thaõn theồ cuỷa coõng daõn.
Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
- Em hãy nêu ví dụ về trường hợp xâm phạm về thân thể của công dân mà em được biết ? Tại sao em cho là vi phạm ?
Hỏi
Ví dụ: Ông A nghi cho em H ( là trẻ hàng xóm ) lấy trộm đồ dùng nhà mình nên trói em lại để tra khảo .
Hành vi của ông A là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân , vì theo qui định cuả pháp luật ông A không có quyền này .
Tỡnh hu?ng
Ch? A mất xe máy và khẩn cấp trình báo với công an Phu?ng. Trong việc này, ch? A khẳng định anh B là người lấy cắp. Dựa vào lời khai báo của ch? A, công an phu?ng đã ngay lập tức bắt anh B.
Việc làm của công an phu?ng là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
H?i: T?i sao Việc làm của công an phu?ng là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
Câu 1: Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không?
Cõu 2: Ai ,co quan n�o cú th?m quy?n b?t ngu?i trong tru?ng h?p c?n thi?t v� giam gi? ngu?i?
Cõu 3: Th? n�o l� b?t ngu?i dỳng phỏp lu?t?
Hỏi
Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân th? c?a cơng d�n :
- Khụng ai t? ý b?t, giam, gi? ngu?i vỡ lý do khụng chớnh dỏng ho?c nghi ng? khụng cú can c? .T? ti?n b?t, giam, gi? ngu?i trỏi phỏp lu?t.
- Cỏn b? Nh� nu?c th?m quy?n thu?c co quan di?u tra, Vi?n ki?m sỏt, Tũa ỏn v� m?t s? co quan cú th?m quy?n du?c b?t, giam, gi? ngu?i nhung ph?i dỳng theo trỡnh t? v� th? t?c do phỏp lu?t qui d?nh .
Vậy có khi nào pháp luật cho phép bắt ngu?i ?
Có 3 trường hợp pháp luật cho phép bắt người:
Hỏi
Trường hợp 1: Viện kiểm sát, tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo qui định của pháp luật có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo .
B? can
B? cỏo
Bị bắt vì buôn ma túy
Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp  Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra.
Vụ án Lê Minh Hoàng phạm tội gì ?
Trường hợp 3: Bắt người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã ? T?t c? m?i ngu?i cĩ quy?n b?t.
Dõn b?t cu?p
CAQ3 quyết định truy nã Trần Ngọc Chánh về tội trộm cắp tài sản
Tại sao pháp luật lại cho phép bắt người trong những trường hợp này?
Trong các trường hợp pháp luật cho phép bắt người .Vì ñeå giöõ gìn traät töï, an ninh, ñeå ñieàu tra toäi phaïm, ñeå ngaên chaën toäi phaïm.
Hỏi
Quye�n baỏt khaỷ xaõm phaùm ve� thaõn th? cú ý nghia nhu th? n�o?
Hỏi
- Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể
của công dân
Đây là một
trong những
quyền tự do
cá nhân quan
trọng nhất,
liên quan đến
quyền được
Sống của con
người
Nhằm
ngăn chặn
mọi hành vi
tùy tiện
Bắt,giam giữ
người trái
pháp luật
Bảo vệ quyền
Con người –
quyền công
dân trong một
xã hội công
bằng, dân chủ,
văn minh.
CỦNG CỐ
Câu 1: T và H có quen biết nhau. Do nghi ngờ H lấy cắp ĐTDĐ của mình, T đã ép H về nơi ở của mình rồi gọi điện thoại cho những người bạn khác đến. T và đồng bọn đe doạ rồi dùng vũ lực hành hung buộc H phải khai nhận lấy cắp ĐTDĐ của T và cam kết phải bồi hoàn.
Hỏi: Em có nhận xét gì về hành vi của T và đồng bọn?
Câu 2: Tröôøng hôïp baét ngöôøi khaån caáp tieán haønh khi coù caên cöù cho raèng ngöôøi ñoù ñang chuaån bò.
a/ Thöïc hieän toäi phaïm raát nghieâm troïng
b/ Thöïc hieän toäi phaïm nghieâm troïng
c/ Thöïc hieän toäi phaïm ít nghieâm troïng
d/ Thöïc hieän toäi phaïm
Câu 3: Trường hợp nào được phép bắt giam giữ người mà không cần lệnh của viện kiểm sát nhân dân hay tòa án? Ai được phép bắt?
Phạm tội
quả tang
(mọi
người
bắt)
Có lệnh
truy naõ
(mọi
người
bắt)
Trường hợp
DẶN DÒ
- Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK.
- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)
- Đọc trước bài 6.( Ph?n b Quy?n du?c PL b?o h? v? tính m?ng, s?c kh?e, danh d? v� nh�n ph?m c?a CD )
Kết thúc tiết 1
Tiết 2
b- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
HS đọc điều 104,121,122 của bộ luật hình sự năm 1999.
+ Di?u 104: t?i c? ý gõy thuong tớch ho?c gõy t?n h?i d?n s?c kh?e ngu?i khỏc .
+ Di?u 121: T?i l�m nh?c ngu?i khỏc
+ Di?u 122 : T?i vu kh?ng
1-Các quyền tự do cơ bản của công dân
Các điều luật trên của bộ luật hình sự nói
đến quyền gì của công dân?
Hỏi
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , sức khỏe và danh dự, nhân phẩm của công dân là loại quyền được gắn với tự do cá nhân của con người được ghi nhận tại điều 71 Hiến pháp 1992 và được quy định thành nguyên tắc của bộ luật hình sự .
Điều 71 Hiến pháp năm 1992 có quy định:
“Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể , được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm …”
Thế nào là Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân?
- Coõng daõn coự quye�n ủửụùc baỷo ủaỷm an toứan ve� tớnh maùng, sửực khoỷe, ủửụùc baỷo veọ danh dửù vaứ nhaõn phaồm.
- khoõng ai ủửụùc xaõm phaùm tụựi tớnh maùng, sửực khoỷe, danh dửù vaứ nhaõn phaồm cuỷa ngửụứi khaực.
- Tình hu?ng :
A và B là hàng xóm của nhau. Một hôm, đàn gà của A sang vườn nhà B bới tung một luống rau cải, bực mình B chửi A và hai bên to tiếng với nhau. Tức thì A đã dùng gậy đánh vào chân B làm B phải vào bệnh viện điều trị và để lại thương tật ở chân.
Trong trường hợp này, A đã xâm phạm tới sức khoẻ của B, vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.
H?i: T?i sao A vi ph?m quy?n ủửụùc phaựp luaọt baỷo hoọ ve� tớnh m?ng v� s?c kh?e ngu?i khỏc .
N?i dung Quy?n du?c phỏp lu?t b?o h? v? tớnh m?ng , s?c kh?e, danh d? v� nhõn ph?m c?a cụng dõn.
Câu 1: Theo em, neáu tính maïng moät ngöôøi luoân bò ñe doïa thì cuoäc soáng cuûa ngöôøi ñoù seõ nhö theá naøo?
Hỏi
Câu 2: Neáu tính maïng cuûa nhieàu ngöôøi bò ñe doaï thì xaõ hoäi seõ theá naøo? Coù phaùt trieån laønh maïnh ñöôïc khoâng?
Cõu 3: ẹoỏi vụựi quye�n naứy cuỷa coõng daõn, phaựp luaọt nửụực ta nghieõm caỏm nhửừng haứnh vi naứo?
Không ai được đánh người , đặc biệt nghiêm cấm những hành vi côn đồ , đánh người gây thương tích , làm tổn hại cho sức khỏe của người khác .
Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người .
Bạo hành trẻ em
Xét xử vụ án đánh đập người làm suốt 13 năm
Không bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó .
N?i dung Quy?n du?c phỏp lu?t b?o h? v? tớnh m?ng , s?c kh?e, danh d? v� nhõn ph?m c?a cụng dõn.
- M?t :Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.
+ D�nh ngu?i h�nh vi hung han , cơn d? g�y thuong tích ?nh hu?ng d?n s?c kh?e .
+ Gi?t ngu?i, de d?a gi?t ngu?i, l�m ch?t ngu?i .
- Hai : Khoõng ai ủửụùc xaõm phaùm tụựi danh dửù vaứ nhaõn phaồm cuỷa ngửụứi khaực.
+ B?a ra tin x?u, núi x?u , xỳc ph?m ngu?i khỏc .
+ H? uy tớn gõy thi?t h?i v? danh d? cho ngu?i khỏc.
C�u 1:Em hãy nêu một vài ví dụ về hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác.
Hỏi
Câu 2: Em sẽ làm gì nếu bị người khác bịa đặt nói xấu , vu cáo hoặc xúc phạm?
í nghia quy?n du?c phỏp lu?t b?o h? v? tớnh m?ng , s?c kh?e, danh d? v� nhõn ph?m c?a cụng dõn?
Hỏi
Ý nghĩa Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
- Quyền tự do thân thể và phẩm giá con người.
- Bước tiến bộ mới của pháp luật Việt nam
- Xác định địa vị pháp lý của công dân trong mối quan hệ Nhà nước và XH .
- Tôn trọng, bảo vệ tín mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
CỦNG CỐ
Một vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả một phụ nữ bị chấn thương vùng mặt và gãy tay. Nguyên nhân là do mâu thuẫn từ việc chiếc ô tô của ông V đậu trước cửa nhà bà A, bà và con gái đã yêu cầu ông V đậu xe chỗ khác. Ông V không chịu. Hai bên lời qua tiếng lại và cuối cùng ông V đã hành hung bà A.
1- Hành động của oâng V có đúng pháp luật không ? Vi sao ?
2- Trong trường hợp này pháp luật có cho phép bắt người không ? Thủ tục sau đó thế nào ?
DẶN DÒ
- Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK.
- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)
- Đọc trước bài 6.( Ph?n c,d)
Kết thúc tiết 2
TIẾT 3
c-Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD
1-Các quyền tự do cơ bản của công dân
HS d?c di?u 143,124 c?a b? lu?t hình s? nam 1999
+ Di?u 143: Kh�m ch? ?, ch? l�m vi?c , d?a di?m.
+ Di?u 124: T?i x�m ph?m ch? ? c?a CD
Hỏi
Vậy chổ ở của CD bao gồm những nơi nào?
Có thể tự ý vào chổ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý hay không?
Hỏi
Không ai được tự ý vào chổ ở của người khác nếu không được người đó cho phép .Tự tiện vào chổ ở của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD
Thế nào là Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD?
- Không ai tự ý vào chổ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.
- Việc khám xét nhà phải được pháp luật , cơ quan có thẩm quyền cho phép .
- Việc khám xét nhà theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật qui định .
Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD
* Nhóm 1: Tình huống SGK( trang 58)Thế nào là vi phạm pháp luật về chổ ở của công dân?
Thảo luận nhóm
* Nhóm 2: Pháp luật cho phép khám xét chổ ở của CD và tiến hành thế nào là đúng pháp luật?
* Nhóm 3: Những ai có thẩm quyền khám chổ ở của CD.Tiến hành thế nào là đúng pháp luật?
* Nhóm 4 : Ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD?
Hành vi của Bố con ông A đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD
- Theo qui định của pháp luật mỗi cá nhân tổ chức , tự tiện vào chổ ở người khác , tự tiện khám chổ ở của CD là vi phạm pháp luật .
Hình ảnh vào nhà bất hợp pháp
- Pháp luật cho phép khám xét chổ ở có 2 trường hợp
+ Khi có căn cứ để khẳng định chổ ở địa điểm của người nào đó có công cụ phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật liên quan đến vụ án .
+ Khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội trốn tránh ở nhà .
Chỉ có những người có thẩm quyền theo qui định của bộ luật tố tụng hình sự mới có quyền ra lệnh khám .
- Những người có thẩm quyền theo qui định pháp luật ( tòa án,VKS, cơ quan điều tra)
- Việc khám chổ ở phải theo trình tự thủ tục nhất định .
khám xét nhà theo quy định của pháp luật
khám xét nhà có người đại diện theo quy định của pháp luật
Đọc lệnh trước khi khám xét chỗ ở.
* Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD
- Theo qui định của pháp luật mỗi cá nhân tổ chức , tự tiện vào chổ ở người khác , tự tiện khám chổ ở của CD là vi phạm pháp luật .
Pháp luật cho phép khám xét chổ ở có 2 trường hợp.
+ Trường hợp thứ nhất : Khi có căn cứ để khẳng định chổ ở địa điểm của người nào đó có công cụ phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật liên quan đến vụ án .
+ Trường hợp thứ hai: Khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội trốn tránh ở nhà .
* Ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của CD
- Con người được sống tự do trong XH dân chủ , văn minh.
- CD có cuộc sống bình yên có điều kiện để tham gia vào đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa.
- Tránh mọi hành vi trái pháp luật vi phạm quyền lợi của CD .
d- Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại , điện tín ?
Thế nào là bí mật an toàn thư tín của CD?
là phương tiện cần thiết cho đời sống riêng tư của mỗi người , là phương tiện sinh hoạt thuộc đời sống sinh hoạt của mỗi con người thuộc về bí mật đời tư của cá nhân cần phải được bảo đảm, an toàn bí mật.
Hỏi
Vậy thế nào là quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
Hỏi
Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật , việc kiểm soát thư tín, điện thoại , điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có qui định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Câu 1: Có thể tự bóc thư của người khác khi chưa được người đó đồng ý hay không?
- Câu 2: Những ai mới có quyền kiểm soát thư, điện thoại, điện tín .
- Câu 3: Người có hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?
Hỏi
*Nội dung quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại , điện tín ?
- Không được tự tiện bóc mở thư gửi, tiêu hủy thư, điện tín của người khác .
- Chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền kiểm soát thư , điện thoại điện tín .
- Những người có hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị xử lí theo pháp luật .
B�i t?p
1
Khi khám chỗ ở phải
tuân theo quy định gì?
Quy định khám chỗ ở
Phải có lệnh
của cơ quan

thẫm quyền
Phải có
đại diện
chính quyền
địa phương
Phải có
đại diện
tổ dân phố
hay người
hàng xóm
Phải có
chủ hộ
hoặc
đại diện
chủ hộ
BÀI TẬP 2
Trong các hành vi sau đây, em hãy cho biết hành vi nào xâm phạm
tới thân thể, danh dự, nhân phẩm, thư từ, … của công dân
CA bắt giam người
vì nghi ngờ ăn cắp xe đạp
Xúc phạm người khác
trước mặt nhiều người
Tự ý bóc và xem thư
của người khác
Đánh người
Tự ý vào chỗ ở người khác
Xâm phạm thân thể
Xâm phạm danh dự nhân phẩm
Xâm phạm thư từ điện tín…
Xâm phạm tính mạng sức khỏe
Xâm phạm về chỗ ở
DẶN DÒ
- Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK.
- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)
- Đọc trước bài 6.( Ph?n e,2)
Kết thúc tiết 3
TIẾT 4
1-Các quyền tự do cơ bản của công dân
e- Quyền tự do ngôn luận
* Nhóm 1:Thế nào là quyền tự do ngôn luận
* Nhóm 2: Nêu hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận . VD minh họa .
* Nhóm 3: là HS phổ thông em đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình ở trường như thế nào?
* Nhóm 4: Em hãy cho biết ý nghĩa quyền tự do ngôn luận?
Thảo luận nhóm
Thế nào là quyền tự do ngôn luËn .

CD có quyền tự do phát biểu ý kiến , bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, XH của đất nước.
* Nội dung quyền tự do ngôn luËn
- Một là : Phát biểu ý kiến xây dựng trường lớp, cơ quan , tổ dân phố .
- Hai là: Viết bài bày tỏ ý kiến quan điểm của mình về đường lối, chính sách của Đảng,Pháp luật của Nhà Nước. Ủng hộ cái đúng phê phán cái sai
- Ba là: Đóng góp ý kiến hoặc viết thư cho ĐB quốc Hội những vấn đề mà mình quan tâm .
Phát biểu ý kiến
Viết bài
* Nhóm 3: là HS phổ thông em đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình ở trường như thế nào?
+ Phát biểu trong các cuộc họp để xây dựng lớp , chi đoàn nhà trường
+ Viết bài đăng báo bày tỏ ý kiến về chủ trương của Nhà nước - Bộ Giáo Dục và đào tạo , góp ý với cán bộ Nhà trường .
+ Góp ý kiến đề xuất với ĐBQH, ĐBHĐND xã, huyện , tỉnh về vấn đề việc làm cho thanh niên ….
Ý kiến
Hội nghị
ý nghĩa quyền tự do ngôn luận?
+ Quyền tự do ngôn luận là vị trí quan trọng trong hệ thống các quyền CD
+ Là cơ sở , điều kiện để CD chủ động tích cực tham gia các hoạt động Nhà Nước và XH .
2- Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân .
Nhà nước xây dựng một hệ thống pháp luật bao gồm Hiến Pháp, bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự.
Nhà nước bảo đảm các quyền tự do cơ bản của CD như thế nào?
a- Trách nhiệm của Nhà Nước
* Một : Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật qui định quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan , cán bộ , công chức Nhà Nước về bảo đảm thực hiện các quyền tự do cơ bản của CD .
* Hai : Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật gồm Công an , VKS, tòa án …thực hiện chức năng điều tra , truy tố , xét xử để bảo vệ các quyền cơ bản của công dân .
Chưa có bằng lái
Công an tịch thu Hàng giả
Theo em , CD có thể làm gì để thực hiện các quyền tự do của mình?
b- Trách nhiệm của Công dân
- CD cần học tập, tìm hiểu pháp luật
- CD có trách nhiệm phê phán , đấu tranh và tố cáo các hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của CD .
- CD cần tích cực giúp đỡ cán bộ có thẩm quyền thi hành các quyết định bắt người, khám người, khám chổ ở trong trường hợp cần thiết mà pháp luật qui định
- CD cần rèn luyện nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trong các quyền tự do cơ bản của công dân.
Học tập
Bắt người
CỦNG CỐ
Câu 1: Thế nào là quyền tự do ngôn luận?

Câu 2: Nêu trách nhiệm của bản thân em về qyền tự do cơ bản của CD.
DẶN DÒ
- Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK.
- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)
- Đọc trước bài 7.
Kết thúc bài học