dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai 6 CNH_HDH đất nước mien phi,tai lieu bai 6 CNH_HDH đất nước mien phi,bai giang bai 6 CNH_HDH đất nước mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/29/2010 9:02:27 PM
Filesize: 1.50 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước
Em có nhận xét gì về những thành tựu của nước ta thông qua những hình ảnh sau đây?
?
1/ Khái niệm CNH, HĐH; tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH đất nước
a, Khái niệm CNH, HĐH
Trong cuộc cách mạng KHKT lần I, nhân loại đã đạt được những thành tựu gì?
?
Máy hơi nước của Jame Watt (1784)
LAO ĐỘNG THỦ CÔNG
CƠ GIỚI HÓA
?
Trong cuộc cách mạng KHKT lần II, nhân loại đạt được những thành tựu gì?
a.Công nghiệp hoá,
hiện đại hoá
Vậy công nghiệp hoá,
hiện đại hoá là gì??
CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn
diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội
từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử
dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với
công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại
nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH,HĐH.
Vì sao nước ta phải tiến hành CNH,HĐH?
TÍNH
TẤT YẾU
KHÁCH
QUAN
Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho CNXH
Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kĩ thuật và công nghệ
Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao
*Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH
Cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH là gì?
* Tác dụng to lớn và toàn diện của CNH,HĐH
Vì sao CNH, HĐH lại có tác dụng to lớn và toàn diện?
CNH, HĐH có tác dụng như thế nào?
Tình hình cơ giới hoá nông nghiệp ở địa phương em như thế nào?
Theo em nguyên nhân thành công của một số doanh nghiệp ở địa phương em là gì ?
cTác dụng to lớn và toàn diện của CNH, HĐH
TÁC DỤNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội
Tạo tiền đề cho việc củng cố QHSX XHCN, tăng cường vai trò của Nhà nước và mối quan hệ giữa công nhân – nông dân – trí thức
Tạo tiền đề phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
Câu hỏi ôn bài
Câu 1:
a. Nước ta tự nghiên cứu và xây dựng.
b. Nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
c. Kết hợp vừa tự nghiên cứu và xây dựng, vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 2:
A. Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH.
B. Tác động to lớn của CNH, HĐH.
C. Ý nghĩa quyết định của CNH, HĐH.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 3:
A. Cần thiết và cấp bách.
B. Bình thường.
C. Cần phải xem xét.
D. Tất cả đều đúng.
Công việc chuẩn bị
Làm bài tập và các câu hỏi trong sách giáo khoa (1,2,3) trang 55.
Thu thập những thông tin về những thành tựu của CNH, HĐH ở địa phương em theo yêu cầu:
Dãy 1: Thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp
Dãy 2: Thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp